Formula procentu pārvēršanai

Lai varētu ievadīt formulu, kas, piemēram, elektronisko testu vērtējumus pārvērš par reālu vērtējumu, nepieciešams izveidot jaunu starpvērtējumu, kuram jāpievieno kalkulācija. Formulu rakstot, jāpievieno uzdevumiem identifikators no kuriem rēķināt, piemēram, elektroniskajam testam (zemāk paraugā tas ir piešķirts u1).

Svarīgi!

Rakstot formulas, jāpievērš uzmanība kursa realizēšanas valodai. Latviešu valodā atdalītāja zīme ir semikols ";", bet angļu valodā atdalītāja zīme ir komats ","!

Formula for converting percentage

To enter a formula, which, for example, converts electronic test assessments to a real assessment, it is necessary to create a new interim assessment to which the calculation should be added. When writing a formula, an identifier should be added to the tasks to calculate from, for example, for an electronic test (it is u1 in the example below).

Important!

When writing formulas, attention should be paid to the course implementation language. In Latvian, the separator sign is a semicolon “;” but in English the separator sign is a comma “,”!

Ieskaites skala

Test scale

Latviešu valodā
=if([[u1]]>= 55; 2; 0)
Angļu valodā
=if([[u1]]>= 55, 2, 0)

10 baļļu skala

10-point grading scale

Latviešu valodā - bez apaļošanas
=if(AND([[u1]]<20;[[u1]]>=0); 1; if(AND([[u1]]<40;[[u1]]>=20); 2; if(AND([[u1]]<55;[[u1]]>=40); 3; if(AND([[u1]]<60;[[u1]]>=55); 4; if(AND([[u1]]<65;[[u1]]>=60); 5; if(AND([[u1]]<70;[[u1]]>=65); 6; if(AND([[u1]]<75;[[u1]]>=70); 7; if(AND([[u1]]<85;[[u1]]>=75); 8; if(AND([[u1]]<96;[[u1]]>=85); 9; if(AND([[u1]]<=100;[[u1]]>=96); 10; 0))))))))))
Latviešu valodā - ar noapaļošanu
=if(AND([[u1]]<19,5;[[u1]]>=0); 1; if(AND([[u1]]<39,5;[[u1]]>=19,5); 2; if(AND([[u1]]<54,5;[[u1]]>=39,5); 3; if(AND([[u1]]<59,5;[[u1]]>=54,5); 4; if(AND([[u1]]<64,5;[[u1]]>=59,5); 5; if(AND([[u1]]<59,5;[[u1]]>=64,5); 6; if(AND([[u1]]<74,5;[[u1]]>=59,5); 7; if(AND([[u1]]<84,5;[[u1]]>=74,5); 8; if(AND([[u1]]<95,5;[[u1]]>=84,5); 9; if(AND([[u1]]<=100;[[u1]]>=95,5); 10; 0))))))))))
Angļu valodā - bez noapaļošanas
=if(AND([[u1]]<20,[[u1]]>=0), 1, if(AND([[u1]]<40,[[u1]]>=20), 2, if(AND([[u1]]<55,[[u1]]>=40), 3, if(AND([[u1]]<60,[[u1]]>=55), 4, if(AND([[u1]]<65,[[u1]]>=60), 5, if(AND([[u1]]<70,[[u1]]>=65), 6, if(AND([[u1]]<75,[[u1]]>=70), 7, if(AND([[u1]]<85,[[u1]]>=75), 8, if(AND([[u1]]<96,[[u1]]>=85), 9, if(AND([[u1]]<=100,[[u1]]>=96), 10, 0))))))))))
Angļu valodā - ar noapaļošanu
=if(AND([[u1]]<19.5,[[u1]]>=0), 1, if(AND([[u1]]<39.5,[[u1]]>=19.5), 2, if(AND([[u1]]<54.5,[[u1]]>=39.5), 3, if(AND([[u1]]<59.5,[[u1]]>=54.5), 4, if(AND([[u1]]<64.5,[[u1]]>=59.5), 5, if(AND([[u1]]<69.5,[[u1]]>=64.5), 6, if(AND([[u1]]<74.5,[[u1]]>=69.5), 7, if(AND([[u1]]<84.5,[[u1]]>=74.5), 8, if(AND([[u1]]<95.5,[[u1]]>=84.5), 9, if(AND([[u1]]<=100,[[u1]]>=95.5), 10, 0))))))))))