Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) darbiniekiem un studentiem ir iespēja bezmaksas izmantot pakalpojumu Microsoft Office 365, kas ietver programmas MS Word, MS Excel, MS Powepoint, MS OneNote un Microsoft Teams.

Riga Stradiņš university (RSU) provides the opportunity for students and employees of RSU to use the Microsoft Office 365 service free of charge, which includes MS Word, MS Excel, MS Powepoint, MS OneNote and Microsoft Teams. 


Pieejamās instrukcijas / Available instructions

Page Tree
rootMicrosoft Office