Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

E-studiju vide (kas bāzēta uz Moodle platformas) ir Kursu vadības sistēma, kas darbojas līdzīgi kā virtuālā klase. E-studiju vidē ir pieejami pilnīgi visi studiju kursi, kas tiek realizēti visos studiju plānos, līdz ar to e-studijas var lietot ikviens docētājs.


Page Button (Standard)
StylePrimary
TitleDoties uz estudijas.rsu.lv
URLhttps://estudijas.rsu.lv
Colour#990033

The E-studies environment (based on the Moodle platform) is a Course management system that works like a virtual class. In the E-studies environment, all study courses are available, which are carried out in all study plans, so that E-studies can be used by any academic staff.


Page Button (Standard)
StylePrimary
TitleVisit estudijas.rsu.lv
URLhttps://estudijas.rsu.lv
Colour#990033


Docētāju digitālo prasmju pilnveide

Attālinātajam studiju un darba periodam turpinoties, katru nedēļu Akadēmiskajā portālā tiek atjaunota un apkopota informāciju par iknedēļas IT rīku mācībām. IT rīku mācības ietver tādas tēmas kā E-studiju lietošanu (apmeklētība, plānotājs, testu izveide u.c.), Panopto, Zoom, Microsoft Teams lietošana.

Doties uz IT rīku mācību grafiku

Tiesību pārvaldība

Darbu ar sistēmu var uzsākt reģistrēts RSU sistēmu lietotājs.

Neskaidrību gadījumā RSU personālam un studentiem ir iespēja saņemt konsultācijas par sistēmas darbību un iespējām - to var izdarīt uzrakstot pieteikumu RSU IT Pieteikumu sistēmā.

Access management

A registered RSU system user can start working with the system.

In case of uncertainties, RSU staff and students have the opportunity to receive consultations on the operation and capabilities of the system - this can be done by writing an application in the RSU IT Application System.


Pieejamās instrukcijas / Available instructions

Page Tree
rootE-studijas / E-studies System
startDepth2


...