Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Rīgas Stradiņu universitātes darbinieki un studenti sanāksmēm un tiešsaistes lekcijām var izmantot konferences rīku Zoom. Šis ir uzlabots konferences rīks, kurš neskatoties uz Jūsu lokāciju, nodrošinās kvalitatīvu virtuālo sanāksmi. Bagāts ar dažādām iespējām un vienkārši lietojams, izmantojot datoru, portatīvā datoru vai viedierīces.

Tagad daudz vienkāršākas video sapulces, neskatoties no kādas ierīces Jūs pieslēdzaties.

Employees and students of Riga Stradiņš University can use the Zoom conference tool for meetings and online lectures. This is an improved conference tool that will provide a high-quality virtual meeting despite your localization. Rich with a variety of capabilities and easy to use using a computer, portable computer, or smart devices.

Now easier video meetings, regardless of any device you're connecting with.


Info

Ja nav lejupielādēta programmatūra, tad iespējams izmantot Zoom rīku arī tiešsaistē. Tomēr, ja vēlaties ierakstīt sapulci, ir nepieciešama lejupielādēta programmatūra.Info

If Zoom app is not downloaded, you can also use the Zoom Browser. However if you want to record the meeting, then Zoom app is required.
Aktuāla informācija no Zoom

Zoom piedāvā tiešsaistes vebinārus, kuriem variet pieteikties šeit. Sesija noritēs angļu valodā.
Sesijas laikā tiek apskatīti šādi jautājumi:
1.    Kā lejupielādēt Zoom lietotni un pievienoties virtuālajai sanāksmei
2.    Kā plānot virtuālās sanāksmes un izsūtīt uzaicinājumu
3.    Papildus jautājumi, ieskaitot informācija par gaidīšanas istabām, dalīšanās ar ekrānu.

Latest information from Zoom

Zoom offers online meetings for which you can apply here. The session will be held in English.During the session, the following issues are discussed:
  1. How to download the Zoom app and join a virtual meeting
  2. How to schedule virtual meetings and send out an invitation
  3. In addition to questions, including information about waiting rooms, sharing the screen.

Zoom piedāvā papildus īsus video, kas varētu sniegt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar:
•    Dalībnieku sadalīšana vairākās istabās (Breakout Rooms)
•    Balsošana sanāksmes laikā (Polling) - lai varētu balsot, nepieciešams pieteikt Zoom licenci, rakstot uz it@rsu.lv
•    Dalībnieku pārvaldība (Manage participants)
•    Kā pārvaldīt gaidīšanas istabas (How to use Waiting Rooms to Manage Office Hours & Drop-In Visitor Times)
•    Dalīšanās ar ekrānu (Screen Share & Annotation for EDU)

Zoom offers additional introduction video that provide answers to questions related to:
•    Breakout Rooms
•    Polling - in order to create polls, license should be request by emailing to it@rsu.lv
•    Manage participants
•    How to use Waiting Rooms to Manage Office Hours & Drop-In Visitor Times
•    Screen Share & Annotation for EDU


Pieejamās instrukcijas / Available instructions

Page Tree
rootZoom